menu

Algemene voorwaarden

 De algemene voorwaarden van house of Media kun je hier ook downloaden.

Artikel 1: Inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt door het invullen en bevestigen van het online door House of Media beschikbaar gestelde inschrijfformulier, middels ondertekening van de door House of Media beschikbaar gestelde offerte, waarbij de voorwaarden zijn geaccepteerd of door het online aankopen van een cursus.
 2. De inschrijving wordt door House of Media schriftelijk bevestigd nadat de inschrijving compleet is ontvangen.
 3. Door inschrijving geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen de voorwaarden te hebben gelezen en deze volledig te accepteren.

Artikel 2: Annulering door deelnemer

 1. Wanneer House of Media minimaal 14 dagen voor de dag van de aanvang van een klassikale cursus of examen een schriftelijke annulering ontvangt, is deze annulering kosteloos. Het betaalde lesgeld zal binnen 45 dagen worden gerestitueerd.
 2. Bij schriftelijke annulering binnen 14 dagen voor de dag van aanvang van de cursus of het examen heeft de opdrachtgever of deelnemer geen recht op teruggave van het betaalde lesgeld en geen recht op deelname aan een andere cursus of een ander examen zonder dat hiervoor opnieuw betaald wordt.
 3. Annulering van een inschrijving voor aanvang van de cursus of het examen dient te geschieden met een aangetekende brief, een brief met bericht van ontvangst of een e-mail met bericht van ontvangst.
 4.  Bij verhindering van de deelnemer is het toegestaan een vervanger te sturen.
 5. Als de deelnemer niet verschijnt voor deelname aan de cursus of het examen blijven de betalingsverplichtingen gelden en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 3: Herroepingsrecht

 1. Indien de deelnemer een particulier is, mag de deelnemer de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door House of Media heeft de deelnemer nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. House of media betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert House of media de retourzending niet en is de deelnemer verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door House of Media te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 4: Annulering klassikale cursussen door House of Media

 1. Bij onvoldoende deelname aan de cursus of het examen behoudt House of Media zich het recht voor deze te annuleren.
 2. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals brand of ziekte van de docent, behoudt House of Media zich het recht voor om de cursussen of examens tot op de dag van aanvang te annuleren.
 3. Bij annulering door House of Media bestaat de keuze uit creditering van het volledige cursusgeld of examengeld, of indien mogelijk, overboeking naar de eerstvolgende cursusdatum of examendatum. Reeds betaald cursusgeld zal binnen 30 dagen worden gerestitueerd.
 4. House of Media zal trachten de deelnemers ruim van tevoren ervan op de hoogte te stellen wanneer doorgang van de cursus of het examen door gebrek aan deelnemers belemmerd dreigt te worden.
 5. House of Media is niet verantwoordelijk voor andere kosten die de deelnemer of opdrachtgever moet maken als gevolg van annulering van de cursus of het examen.

Artikel 5: Betaling

 1. Alle facturen dienen binnen 30 dagen, maar in elk geval voor de eerste cursusdag, te zijn voldaan. Bij niet betalen heeft House of Media het recht de cursist de toegang tot de cursus te weigeren. Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Artikel 6: Klachtenprocedure

 1. Op de website van House of Media is de klachtenprocedure van House of Media inzichtelijk; tevens zal deze op verzoek worden toegezonden.

Artikel 7: Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal

 1. Het door House of Media geproduceerde cursusmateriaal wordt uitsluitend verstrekt door House of Media en is alleen bestemd voor deelnemers aan de cursussen van House of Media.
 2. De deelnemers dienen de auteursrechten die betrekking hebben op het door House of Media geproduceerde cursusmateriaal te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat niets van het werk gekopieerd, gekloond en/of op een andere manier aan derde ter beschikking gesteld mag worden.
 3. De deelnemer belooft en stemt ermee in dat de inhoud enkel gebruikt wordt voor eigen persoonlijk, niet-commercieel, gebruik en dat hij/zij de inhoud van de diensten van House of Media niet zal herverdelen of overdragen.

Artikel 8: Door gebruikers aangemaakte inhoud

 1. House-of-Media-gebruikers kunnen inhoud posten, uploaden en/of verdelen (‘posten’) op de service (wat bijvoorbeeld foto’s, tekst, berichten, informatie en/of andere soorten inhoud kan omvatten). Om alle twijfel te vermijden: ‘gebruikersinhoud’ omvat al dergelijke inhoud die gepost wordt in de House-of-Media-ondersteuningsgemeenschap, evenals in om het even welk ander deel van de House of Media-diensten.
 2. De deelnemer belooft, betreffende om het even welke gebruikersinhoud hij/zij op House of Media post, (1) dat je het recht hebt dergelijke gebruikersinhoud te posten, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud geen overtreding vormt van de toepasselijke wetgeving, de intellectuele eigendom of andere rechten van anderen.
 3. House of Media kan gebruikersinhoud nakijken, controleren of aanpassen, maar draagt geen verplichting in kwestie.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door deelnemer of opdrachtgever wordt verstrekt zal door de House of Media, haar medewerkers en/of voor hem werkzame personen, vertrouwelijk worden behandeld.
 2. House of Media gebruikt persoonlijke informatie die bij inschrijving wordt verstrekt alleen om de opdrachtgever/deelnemer op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent onze opleidingen, open dagen en andere activiteiten. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden.
 3. Deelnemers die van House of media toegang hebben verkregen tot onze online diensten mag haar/zijn inlog- en accountgegevens (wachtwoord, gebruikersnaam en andere informatie) enkel voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Deze gegevens mogen niet verstrekt of gedeeld worden met anderen en/of derden.

Artikel 10: Acceptatie

 1. Ondergetekende heeft kennis genomen van de uitgangspunten en doelstellingen van House of Media, zoals hier beschreven en verklaart zich hiermee akkoord.

House of media mocht voor deze bedrijven bijdragen aan kennis en vaardigheden